Chậu tiểu cảnh thủy tinh

 ME045 - Mệnh Mộc TCTT  ME045 - Mệnh Mộc TCTT
 ME039 - Mệnh Kim TCTT  ME039 - Mệnh Kim TCTT
 TT021 - Green Fittonia  TT021 - Green Fittonia
 TT022 - Double Color Fittonia  TT022 - Double Color Fittonia