CHẬU XI MĂNG

 Bàng Singapore không chậu Bàng Singapore không chậu
 NT001 - Trầu Bà Thanh Xuân NT001 - Trầu Bà Thanh Xuân
 NT002 - Kim Tiền NT002 - Kim Tiền
 NT003 - Lưỡi Hổ NT003 - Lưỡi Hổ
 NT004 - Thiết Mộc Lan NT004 - Thiết Mộc Lan
 NT005 - Kim Tiền NT005 - Kim Tiền
 NT006 - Đại Phú NT006 - Đại Phú
 NT007 - Trầu Bà Cột 1m5 NT007 - Trầu Bà Cột 1m5
 NT008 - Bàng Singapore 1m2 NT008 - Bàng Singapore 1m2
 NT009 - Bàng Singapore 60cm NT009 - Bàng Singapore 60cm
 NT010 - Bàng Singapore 1m2 NT010 - Bàng Singapore 1m2
 NT011 - Bàng Singapore 60cm NT011 - Bàng Singapore 60cm
 NT012 - Bàng Singapore 1m2 NT012 - Bàng Singapore 1m2
 NT013 - Bàng Singapore 1m2 NT013 - Bàng Singapore 1m2
 NT014 - Bàng Singapore 1m2 NT014 - Bàng Singapore 1m2
 NT015 - Bàng Singapore 60cm NT015 - Bàng Singapore 60cm
 NT016 - Cau Nhật NT016 - Cau Nhật
 NT017 - Vạn Niên Thanh NT017 - Vạn Niên Thanh
 NT018 - Kim Ngân Bính NT018 - Kim Ngân Bính
 NT019 - Kim Ngân Củ NT019 - Kim Ngân Củ