CHẬU XI MĂNG

 NT028 - Kim Ngân Bính 1m2  NT028 - Kim Ngân Bính 1m2