Chậu Thủy Sinh

 TS001 - Trầu Bà Thái  TS001 - Trầu Bà Thái
 TS003 - Lan Ý  TS003 - Lan Ý

TS003 - Lan Ý

329,000₫

 TS004 - Phú Quý  TS004 - Phú Quý
 TS005 - Kim Tiền  TS005 - Kim Tiền
 TS006 - Kim Ngân  TS006 - Kim Ngân
 TS007 - Lưỡi Hổ  TS007 - Lưỡi Hổ
 TS008 - Vạn Niên Thanh  TS008 - Vạn Niên Thanh
 TS009 - Tùng Vạn Niên  TS009 - Tùng Vạn Niên