Chậu tiểu cảnh thủy tinh

 TT024 - Sunny Garden  TT024 - Sunny Garden
 G004 - Little Puppy  G004 - Little Puppy
 G003 - Little Girl  G003 - Little Girl
 TT017 - Love Potion No.6  TT017 - Love Potion No.6
 TT016 - Love Potion No.5  TT016 - Love Potion No.5
 TT015 - Love Potion No.4  TT015 - Love Potion No.4
 TT014 - Love Potion No.3  TT014 - Love Potion No.3
 TT013 - Love Potion No.2  TT013 - Love Potion No.2
 TT012 - Love Potion No.1  TT012 - Love Potion No.1
 TT007 - Green Fittonia  TT007 - Green Fittonia
 TT006 - Gia Đình Nhím  TT006 - Gia Đình Nhím
 TT005 - Scarlet Forest  TT005 - Scarlet Forest
 ME047 - Mệnh Hỏa TCTT  ME047 - Mệnh Hỏa TCTT
 ME036 - Mệnh Kim TCTT  ME036 - Mệnh Kim TCTT
 ME043 - Mệnh Mộc TCTT  ME043 - Mệnh Mộc TCTT
 ME051 - Mệnh Thổ TCTT  ME051 - Mệnh Thổ TCTT
 ME040 -  Mệnh Thủy TCTT  ME040 -  Mệnh Thủy TCTT
 TT001 - Autumn Garden  TT001 - Autumn Garden
 TT002 - Mountain Stream  TT002 - Mountain Stream
 TT003 - Sắc Đỏ  TT003 - Sắc Đỏ