Chậu tiểu cảnh thủy tinh

 TT024 - Sunny Garden TT024 - Sunny Garden
 G004 - Little Puppy G004 - Little Puppy
 G003 - Little Girl G003 - Little Girl
 TT017 - Love Potion No.6 TT017 - Love Potion No.6
 TT016 - Love Potion No.5 TT016 - Love Potion No.5
 TT015 - Love Potion No.4 TT015 - Love Potion No.4
 TT014 - Love Potion No.3 TT014 - Love Potion No.3
 TT013 - Love Potion No.2 TT013 - Love Potion No.2
 TT012 - Love Potion No.1 TT012 - Love Potion No.1
 TT007 - Green Fittonia TT007 - Green Fittonia
 TT006 - Gia Đình Nhím TT006 - Gia Đình Nhím
 TT005 - Scarlet Forest TT005 - Scarlet Forest
 ME047 - Mệnh Hỏa TCTT ME047 - Mệnh Hỏa TCTT
 ME036 - Mệnh Kim TCTT ME036 - Mệnh Kim TCTT
 ME043 - Mệnh Mộc TCTT ME043 - Mệnh Mộc TCTT
 ME051 - Mệnh Thổ TCTT ME051 - Mệnh Thổ TCTT
 ME040 - Mệnh Thủy TCTT ME040 - Mệnh Thủy TCTT
 TT001 - Autumn Garden TT001 - Autumn Garden
 TT002 - Mountain Stream TT002 - Mountain Stream
 TT003 - Sắc Đỏ TT003 - Sắc Đỏ