CHẬU XI MĂNG

 Bàng Singapore không chậu Bàng Singapore không chậu
 NT001 - Trầu Bà Thanh Xuân NT001 - Trầu Bà Thanh Xuân
 NT002 - Kim Tiền NT002 - Kim Tiền
 NT003 - Lưỡi Hổ NT003 - Lưỡi Hổ
 NT004 - Thiết Mộc Lan NT004 - Thiết Mộc Lan
 NT005 - Kim Tiền NT005 - Kim Tiền
 NT007 - Trầu Bà Cột 1m5 NT007 - Trầu Bà Cột 1m5
 NT008 - Bàng Singapore 1m2 NT008 - Bàng Singapore 1m2
 NT009 - Bàng Singapore 60cm NT009 - Bàng Singapore 60cm
 NT010 - Bàng Singapore 1m2 NT010 - Bàng Singapore 1m2
 NT011 - Bàng Singapore 60cm NT011 - Bàng Singapore 60cm
 NT012 - Bàng Singapore 1m2 NT012 - Bàng Singapore 1m2
 NT015 - Bàng Singapore 60cm NT015 - Bàng Singapore 60cm
 NT018 - Kim Ngân Bính ( Tết) NT018 - Kim Ngân Bính ( Tết)
 NT019 - Kim Ngân Củ ( Tết ) NT019 - Kim Ngân Củ ( Tết )
 NT020 - Lan Quân Tử ( Tết ) NT020 - Lan Quân Tử ( Tết )
 NT024 - Lan Ý NT024 - Lan Ý

NT024 - Lan Ý

550,000₫

 NT025 - Vạn Lộc NT025 - Vạn Lộc
 NT026 - Trầu Bà NT026 - Trầu Bà
 NT027 - Ngũ Gia Bì NT027 - Ngũ Gia Bì